مکتب اعتدال: اندیشه و بیانات دکتر روحانی , با مقدمه دکتر سید حسین موسویان

مکتب اعتدال: اندیشه  و بیانات دکتر روحانی , با مقدمه دکتر سید حسین موسویان – ۱۳۹۶