موسویان درمصاحبه با لوموند درمورد حمله آمریکا به سوریه

س:دیدگاه ایران درمورد حمله آمریکا به سوریه چیست؟

ج:ازنظرایران، تمام موارد مربوط به صلح و امنیت جهانی بعهده شورای امنیت سازمان ملل است و نه آمریکا. لذا آمریکا نمیتواند برای جهان خط قرمز تعیین کرده و یکجانبه اقدام کند.با این شیوه، آمریکا شورای امنیت سازمان ملل راازموضوعیت انداخته و ازحیز انتفاع خارج کرده است

س:دولت آمریکا دردوره ترامپ غیرقابل پیش بینی شده، آیا ایران احساس خطر نمیکند؟

ج:هرچه آمریکا بیشتر غیرقابل پیش بینی شود، ایران نیز بیشتر غیرقابل پیش بینی خواهد شد

متن کامل مصاحبه

L’Iran est encerclé par les Américains,” Caroline Hayek, Le Monde, March 17, 2017.