روش اشتباه برای مقابله با برنامه موشکی ایران

درغیر اینصورت برخورد گزینشی و تبعیض آمیزعلیه توان نظامی ایران، همراه با تاکید مقامات آمریکا درمورد “سیاست تغییر رژیم” و “روی میز بودن گزینه نظامی” علیه ایران، به معنی قصد آمریکا برای تضعیف توان بازدارندگی جهت تسهیل حمله نظامی به ایران تلقی خواهد شد. این روند موجب نیاز ایران به بهره مندی از توان بازدارندگی موثرترخواهد شد که طبیعتا تقابل ایران و آمریکا درمسیر مصیبت باررا گسترش خواهد داد.

ادامه مطلب

روش اشتباه برای مقابله با برنامه موشکی ایران – سید امیر حسین موسویان – المانیتور –  آبان ۳۰, ۱۳۹۶.